OBCHODNÉ PODMIENKY

Látkové plienky Bobánek

Bobánek s.r.o.

Králíčkova 4267

58001 Havlíčkův Brod, Česká republika

IČ: 08532451, DIČ: CZ08532451

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové oddiel C, vložka 44547

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://www.bobanek.eu

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") predávajúceho Bobánek s.r.o., so sídlom Králíčková 4267, 58001 Havlíčkův Brod, Česká republika, identifikačné číslo: 08532451, zapísaného v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové oddiel C, vložka 44547 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva" ) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.bobanek.eu (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom prípadne českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. CZ7520100000002201705612, vedený u spoločnosti FIO (ďalej len "účet predávajúceho") v mene EUR

- platobnou bránou s možnosťou online prevodu alebo platby platobnou kartou:

Po odoslaní objednávky má Zákazník možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky či na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. Po realizácii transakcie odovzdá brána informáciu o vykonaní eshopu, ktorý môže expedovať tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom bankových účtov spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámia.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty - DPH. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne spoločne s tovarom v papierovej forme. 

4.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

4.10 Stav objednávky "potvrdené" znamená potvrdenie prijatia platby od zákazníka, nie potvrdenie prijatia objednávky od zákazníka. K tomu dôjde až pri konečnom prechode objednávky do stavu "odoslaných", kedy je objednávky fyzicky skontrolovaná, prijatá, zabalená a odovzdaná prepravcovi.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

5.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

5.1.2. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

5.1.3. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať priamo na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platia ustanovenia čl. 11 týchto obchodných podmienok. Podnikateľ potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Kupujúcemu bude vrátená suma za tovar vrátane nákladov na prvotné dodánie tovaru, len však do výšky aktuálnej najnižšej štandardne ponúkanej ceny doručenia na adresu predávajúcim. Pre vrátenie môže zákazník využiť jednu z ponúkaných možností popísaných v čl. 11.4 týchto obchodných podmienok.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.9 V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia

Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

5.10. Kupujúci je povinný preukázať nabitie tovaru od predávajúceho (nákupný doklad / faktúra vystavená predávajúcim), ktorú pošle spoločne s tovarom a formulárom pre odstúpenie od zmluvy podľa čl. 11.4 obchodných podmienok.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba toto dohodnutie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po dohode s kupujúcim, môže byť lehota predĺžená. Lehota beží od okamihu uplatnenia reklamácie. Nasledujúci deň po uplatnení reklamácie, je prvým dňom 30-dňovej lehoty. Ak jej koniec pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak obdobie skončí najbližší nasledujúci pracovný deň.

7.7 Reklamácia sa považuje za vybavenú vo chvíli informovania zákazníka o jej vybavení a spôsobe riešenia, najneskôr 30. deň od uplatnenia reklamácie, ak nebola lehota predĺžená. Reklamácia sa riadi podľa § 13, § 19 ods. 3 a § 24 ods. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa; § 570 ods. 1, § 605 ods. 1, § 607, § 2169 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník

7.8 Pre jednoduchšie vybavenie reklamácie je k dispozícii na internetovej stránke predajcu reklamačný formulár s inštrukciami pre vybavenie reklamácie.

7.9. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

7.10 PUL materiál, z ktorého sú výrobky ušité, nie je igelit. Je to materiál, ktorý musí byť predovšetkým priedušný a má čiastočne udržať aj vlhkosť. Pokožka bábätka musí dýchať, tak aby nedochádzalo k zapareninám. To znamená, že udrží len určité množstvo tekutiny a potom začne provlhat. Čím viac dieťa rastie, tým viac toho vyciká, je teda potrebné zvýšiť savosť samotnej plienky pridaním vkladacej plienky či Prefold a nenechať tak vlhkosť prestúpiť až na PUL vrtsvu. Sústavný tlak na materiál tiež uľahčí prienik tekutiny, preto je vhodné používať napríklad väčšie body pre bábätká, aby zbytočne netlačila na látku. V prípade pretečenia je teda nutné rozlíšiť, či sa jedná o chybu materiálu (vada PUL vrstvy), alebo iba materiál po čase prepustil tekutinu von.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Viď. Samostatný dokument pojednávajúci o ochrane osobných údajov PodmienkyOchranyOsobnychUdajovSK.pdf, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok a dostupný na našom webe v sekcii Dokumenty-> GDPR.

9.1. Informácie o spracovaní údajov

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Do tohto prieskumu sa môžete zapojiť po Vašom súhlase pri objednávke tovaru. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade Vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Využívame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Keďže sme aktivovali anonymizáciu IP, bude však vaša IP adresa vopred skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných signatárskych krajinách dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA, kde je skrátená dodatočne. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie využívať pre vyhodnocovanie vášho používania tejto webovej stránky, pre vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľmi webových stránok v súvislosti s používaním webových stránok a internetu. IP adresa poskytnutá v rámci služby Google Analytics vaším prehliadačom nie je spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie cookies môžete vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nie je zaručené, že budete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Navyše môžete zabrániť záznamu údajov vytvorených prostredníctvom cookies a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vr. Vašej IP adresy) spoločnosťou Google a tiež spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si prostredníctvom nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete príslušné pluginy prehliadača: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = de. Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete zabrániť zachytávanie dát nástrojom Google Analytics. Bude tak vytvorený opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zachytávaniu vašich dát pri návšteve tejto webovej stránky: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Viac informácií o používateľských podmienkach a ochrane údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme, že všetky webové stránky a aplikácie boli rozšírené o kód "gat._anonymizeIp ();", aby bol nástrojom Google Analytics zaistený anonymné záznam IP adries (tzv. IP-Masking).

10. COOKIES

Čo sú súbory Cookies

Súbory cookies predstavujú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou, ktoré obsahujú určité údaje. Sú ukladané na počítači návštevníka, aby užívateľovi umožnili prístup k rôznym funkciám.

Na čo súbory cookies používame

Súbory cookies používame na uľahčenie použitia internetových stránok (tzv. Sessions). Na základe informácií zasielaných v podobe cookies Vás nemôžeme identifikovať ako osobu.

Aké typy cookies používame

Iba nevyhnutne nutné session cookies, ktoré vypršia na konci surfovania. Tieto cookies sú nevyhnutné na prechádzanie našich webových stránok a používanie ich funkcií. Bez týchto cookies nemusia niektoré stránky plnohodnotne fungovať alebo môžu vykazovať funkčné chyby.

Vymazanie cookies

Na našich stránkach nájdete možnosť cookies vymazať, prípadne i natrvalo deaktivovať vo Vašom prehliadači. Ak odmietnete používania súborov cookies, budete stále schopní navštíviť naše a iné internetové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete učiniť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies používané v rámci internetových stránok alebo tretích strán zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite nápovedu Vášho internetového prehliadača. Ak si neželáte súbory cookies používať, bude potrebné tieto súbory aktívne blokovať či mazať.

11. DORUČOVANIE

11.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručuje na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považuje sa za doručené a účinné okamihom jeho dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslaný.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

11.4. Pre vrátenie môže zákazník využiť jednu z ponúkaných možností:

a) Zaslať tovaru na adresu:

Bobánek s.r.o.
Králíčková 4267
Havlíčkův Brod 58001
Česká republika

b) Využiť možnosti zaslať tovar ako spätnú zásielku v sieti Zásielkovňa, z ktorejkoľvek pobočky. V tomto prípade stačí bez nutnosti akéhokoľvek označenia balíčka odniesť balík na pobočku Zásielkovne a oznámiť vrátenie tovaru na e-shop s identifikátorom: 99210603. Cena prepravy je zhodná s aktuálnou najnižšou štandardne ponúkanou cenou doručenia na adresu predávajúcim a bude kupujúcemu započítaná k sume za vrátený tovar.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Králíčkova 4267, 58001 Havlíčkův Brod, Česká republika. Adresa elektronickej pošty Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. telefón +420 799 991 227.

V Havlíčkovom Brode dňa 07.02.2023